CFC-x CFC
Inschroefnippel Mann.-Mann. BSPG - JIC
Artikelnummer Productnaam Omschrijving Acties
NBJ M-M RG02-J07 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/8 - JIC 7/16" RG 1/8 -- JIC 7/16"
NBJ M-M RG02-J08 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/8 - JIC 1/2" RG 1/8 -- JIC 1/2"
NBJ M-M RG02-J09 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/8 - JIC 9/16" RG 1/8 -- JIC 9/16"
NBJ M-M RG02-J12 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/8 - JIC 3/4" RG 1/8 -- JIC 3/4"
NBJ M-M RG04-J07 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/4 - JIC 7/16" RG 1/4 -- JIC 7/16"
NBJ M-M RG04-J08 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/4 - JIC 1/2" RG 1/4 -- JIC 1/2"
NBJ M-M RG04-J09 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/4 - JIC 9/16" RG 1/4 -- JIC 9/16"
NBJ M-M RG04-J12 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/4 - JIC 3/4" RG 1/4 -- JIC 3/4"
NBJ M-M RG04-J14 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/4 - JIC 7/8" RG 1/4 -- JIC 7/8"
NBJ M-M RG06-J07 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/8 - JIC 7/16" RG 3/8 -- JIC 7/16"
NBJ M-M RG06-J08 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/8 - JIC 1/2" RG 3/8 -- JIC 1/2"
NBJ M-M RG06-J09 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/8 - JIC 9/16" RG 3/8 -- JIC 9/16"
NBJ M-M RG06-J12 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/8 - JIC 3/4" RG 3/8 -- JIC 3/4"
NBJ M-M RG06-J14 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/8 - JIC 7/8" RG 3/8 -- JIC 7/8"
NBJ M-M RG06-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/8 - JIC 1"1/16 RG 3/8 -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG08-J07 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 7/16" RG 1/2 -- JIC 7/16"
NBJ M-M RG08-J08 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 1/2" RG 1/2 -- JIC 1/2"
NBJ M-M RG08-J09 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 9/16" RG 1/2 -- JIC 9/16"
NBJ M-M RG08-J12 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 3/4" RG 1/2 -- JIC 3/4"
NBJ M-M RG08-J14 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 7/8" RG 1/2 -- JIC 7/8"
NBJ M-M RG08-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 1"1/16 RG 1/2 -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG08-J19 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 1"3/16 RG 1/2 -- JIC 1"3/16
NBJ M-M RG08-J21 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1/2 - JIC 1"5/16 RG 1/2 -- JIC 1"5/16
NBJ M-M RG10-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 5/8 - JIC 1"1/16 RG 5/8 -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG12-J08 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 1/2" RG 3/4 -- JIC 1/2"
NBJ M-M RG12-J09 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 9/16" RG 3/4 -- JIC 9/16"
NBJ M-M RG12-J12 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 3/4" RG 3/4 -- JIC 3/4"
NBJ M-M RG12-J14 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 7/8" RG 3/4 -- JIC 7/8"
NBJ M-M RG12-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 1"1/16 RG 3/4 -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG12-J19 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 1"3/16 RG 3/4 -- JIC 1"3/16
NBJ M-M RG12-J21 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 1"5/16 RG 3/4 -- JIC 1"5/16
NBJ M-M RG12-J26 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 3/4 - JIC 1"5/8 RG 3/4 -- JIC 1"5/8
NBJ M-M RG16-J09 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 9/16" RG 1" -- JIC 9/16"
NBJ M-M RG16-J12 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 3/4" RG 1" -- JIC 3/4"
NBJ M-M RG16-J14 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 7/8" RG 1" -- JIC 7/8"
NBJ M-M RG16-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 1"1/16 RG 1" -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG16-J19 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 1"3/16 RG 1" -- JIC 1"3/16
NBJ M-M RG16-J21 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 1"5/16 RG 1" -- JIC 1"5/16
NBJ M-M RG16-J26 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 1"5/8 RG 1" -- JIC 1"5/8
NBJ M-M RG16-J30 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1" - JIC 1"7/8 RG 1" -- JIC 1"7/8
NBJ M-M RG20-J14 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/4 - JIC 7/8" RG 1"1/4 -- JIC 7/8"
NBJ M-M RG20-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/4 -JIC 1"1/16 RG 1"1/4 -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG20-J19 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/4 -JIC 1"3/16 RG 1"1/4 -- JIC 1"3/16
NBJ M-M RG20-J21 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/4 -JIC 1"5/16 RG 1"1/4 -- JIC 1"5/16
NBJ M-M RG20-J26 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/4 - JIC 1"5/8 RG 1"1/4 -- JIC 1"5/8
NBJ M-M RG20-J30 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/4 - JIC 1"7/8 RG 1"1/4 -- JIC 1"7/8
NBJ M-M RG24-J17 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/2 -JIC 1"1/16 RG 1"1/2 -- JIC 1"1/16
NBJ M-M RG24-J21 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/2 -JIC 1"5/16 RG 1"1/2 -- JIC 1"5/16
NBJ M-M RG24-J26 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/2 - JIC 1"5/8 RG 1"1/2 -- JIC 1"5/8
NBJ M-M RG24-J30 INSCHROEFNIPPEL MANN.-MANN. BSPG 1"1/2 - JIC 1"7/8 RG 1"1/2 -- JIC 1"7/8